mqj;a fm<

    Go to Home  Back
Email this to a friend
Printable version
2015 wf.daia;= 12  me' 12'10

ixpdrl meKSu ,shkh blaujhs

 

YS% ,xldjg meKs ixpdrlhka ixLHdj miq.sh cq,s udih wjika jk g 16'8] lska jOkh fjka ,shkhl lvbug <d ;sf'

cq,s udifha YS% ,xldj fj; meKs ixpdrlhkaf.ka je msi kfhka furgg <d we;s nj YS% ,xld ixpdrl m%jOk ldhdxYh mji hs'

tu ldhdxYfha o;a;j,g wkqj cq,s udifha ixpdrlhka 25"000la meK we;s w;r" th 65'5]l jeuls'

tfuka u" furgg meKs ixpdrlhka w;r je msi klg we'fvd' 250lg je uqo,la ho lrk ixpdrlhka njo tu ldhdxYh fmkajd fohs'

YS% ,xldf wfkl=;a ludka;j, jOkh h ia:djr ugul mj;soa" uy nexl= jd;dj wkqj ixpdrl ludka;h 14] l hqKqjla ,nd we;s njo iNdm;sjrhd mjihs'

 

 


 
 
   
     
   
   

Top

   

Contact Information: Send mail to priu@presidentsoffice.lk with questions or comments about this web site.
Last modified: August 12, 2015.

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.