nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

K.g 10.00 jpq;fs; A+iy 27 2015   Go to Home Back

Nghijg;nghUis xopj;Jf;fl;l xd;wpizAq;fs; - njd;dhrpaj;jiytu;fsplk; [dhjpgjp Ntz;LNfhs; 

 
KO njd;dhrpag; gpuhe;jpajpw;Fk; xU mr;RWj;jyhfTs;s Nghijg;nghUs; gpur;rpidia xopj;Jf;fl;l rfy njd;dhrpaj; jiytu;fSk; xd;wpize;J gzpahw;w Ntz;Lk; vd [dhjpgjp ikj;upghy rpwpNrd njuptpj;jhu;.

khiyj;jPtpd; 50 MtJ Rje;jpujpd tpohtpy; gpujk mjpjpahff; fye;J nfhs;tjw;fhf New;W khNy jiyefuj;ijr; nrd;wile;j [dhjpgjp> New;W khiy khiyj;jPtpd; [dhjpgjp mg;Jy;yh ahkPd; mg;Jy; ifA+k; mtu;fis [dhjpgjp mYtyfj;jpy; re;jpj;jNghNj ,jidj; njuptpj;jhu;
New;W khiy kiyj;jPT [dhjpgjp nrayfj;ij nrd;wile;j [dhjpgjp ikj;upghy rpwpNrd mtu;fis kiyj;jPT [dhjpgjp tuNtw;wJld; [dhjpgjpf;F tpNrl mzptFg;G kwpahijAk; toq;fg;gl;lJ.

,U ehl;Lj; jiytu;fSf;fpilNa eilngw;w ,U jug;G fye;Jiuahly;fspd;NghJ ,yq;iff;Fk; khiyj;jP Tf;FkpilNaahd cwTfis NkYk; gyg;gLj;j ,U jiytu;fSk; ,zf;fk; njuptpj;jdu;. ,U ehLfSf;fpilapyhd 50tUl ,uh[je;jpu cwTfis epidT$Wk; ,r;re;ju;g;gj;jpy; ,U ehLfSf;fpilNaAk; nghUshjhu> tu;j;jf cwTfis Nkk;gLj;jTk; kdpjtsq;fis gupkhwpf;nfhs;sTk; tpNrl ftdk; nrYj;jg;gl;lJ.

,jw;F Kd;du; ,U ehLfSf;fpilNaAk; Rfhjhuj;Jiwapy; cwTfis Nkk;gLj;JtJ njhlu;ghf xU tpNrl fye;Jiuahly; Nkw;nfhs;sg;gl;lJld; mf;fye;Jiuahlypy; vLf;fg;gl;l gupe;Jiufis eilKiwg;gLj;jTk; ,jd;NghJ jPu;khdpf;fg;gl;lJ. Rw;Wyhj;JiwapYk; $l;LwTfis Nkk;gLj;JtJ njhlu;ghfTk; fye;Jiuahly;fs; ,lk;ngw;wd.

nghJeytha jiytu; vd;wtifapYk; jkJ flikfs; nghWg;Gf;fis epiwNtw;WtJ njhlu;ghfTk; [dhjpgjp ikj;upghy rpwpNrd kiyj;jPT [dhjpgjpAd; Ngr;Rtu;j;ijfis Nkw;nfhz;lhu;. If;fpa ehLfs; rigAldhd cwTfis NkYk; Nkk;gLj;Jtjw;Fk; ,U jiytu;fSk; ,zf;fk; njuptpj;jdu;.

ru;tNjr kd;wq;fspy; khiyj;jPT murhq;fk; ,yq;iff;F toq;fptUk; xj;Jiog;Gfis [dhjpgjp ikj;upghy rpwpNrd ghuhl;bdhH. vjpu;fhyq;fspYk; rtu;tNjr kd;wq;fspy; ,yq;iff;F jkJ xj;Jiog;Gfs; toq;fg;gLnkd khiyj;jPT [dhjpgjp cWjpaspj;jhu;.

 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.