nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

gp.g 02.00 Gjd; Mf];l; 12 2015   Go to Home Back

Nju;jy; fz;fhzpg;gpy; nghJeytha fz;fhzpg;ghsu;fs;

 
vjpu;tUk; 2015 ghuhSkd;w Nju;jy;fisf; fz;fhzpg;gjw;fhf Nkhy;lh ehl;bd; Kd;dhs; [dhjpgjp fyhepjp N[hH[; mNgyhtpd; jiyikapy; nghJeytha fz;fhzpg;ghsu;fs; FOnthd;W ,yq;if te;Js;sJ.

,yq;if te;Js;s nghJeytha Nju;jy; fz;fhzpg;Gf;FOtpy; 15 cWg;gpdu;fs; cs;slq;fpAs;sdu;.

,yq;ifapd; Nju;jy;fs; Mizahsu; mYtyfj;jpd; miog;gpd;Ngupy; nghJeytha nrayhsu; ehafk; mtu;fspdhy; Nkw;gb nghJeytha fz;fhzpg;Gf;FO mikf;fg;gl;Ls;sJ.
 

 

 


 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.