nra;jpr; Rlu;

 

 

 

 

 

 

gp.g 02.00 Gjd; Mf];l; 12 2015   Go to Home Back

capu; kugDtpay; juTfs; cs;slq;fpa flTr;rPl;L Kiwik mwpKfk;

 

flTr; rPl;Lfis toq;Fk;NghJ tpz;zg;gjhupfspd; capu; kugDgpay; juthf iftpuy; milahsj;ijg; ngw;Wf;nfhs;tjw;F ,yq;if murhq;fk; jPkhdpj;Js;sJ.

,e;j eilKiw 2015 Mf];l; khjk; 10 Mk; jpfjp Kjy; toq;fg;glTs;s flTrPl;Lf;fSf;F eilKiwg;gLj;jg;glTs;sJ.

ru;tNjr rptpy; tpkhd epWtdj;jpd; juhjuq;fSf;fika tpz;zg;gjhupfspd; Gifg;glq;fisAk; ngw;Wf;nfhs;tjw;fhd Xoq;Ffs; nra;ag;gl;Ls;sd. ,e;j xOq;Ffspd; gb ,yq;iff; flTr;rPl;L ru;tNjr mq;fPfhuj;Jldhd xU gaz Mtzkhf khw;wg;ngwTs;sJ.

Gjpa flTr;rPl;L eilKiwfs; njhlu;ghd tpguq;fis gpd;tUk; ,izg;gpy; ngw;Wf;nfhs;s KbAk;.

 

 


 

 
   
   

   

 

Copyright 2008 Policy Research & Information Unit of the Presidential Secretariat of Sri Lanka. All Rights Reserved.